VINTECH LLC
eb626562d1db79d655b55d0a_rw_1920.jpg

Lucidmotors AIR

Thank you Lucid Team , Derek Jenkins and Peter Rawlinson .

https://www.lucidmotors.com

Design Director Derek Jenkins . 

Exterior Design : Alex Girard , Jenny Ha & Vintech LLC / Thomas Fleuret 

Digital modeling : Ben Soderberg & Vintech LLC / Florian Breysse 

Photography MPCURTET http://curtet.com/

4347cac2bfc86e28731c512b_rw_1920.jpg
lucid-air-033.jpg
BBBBB (5).JPG
lucid-air-040.jpg
BBBBB (6).JPG
890ebf19b53d5fc785fdc6d0_rw_1920.jpg
AAAA (1).JPG
AAAA (5).JPG
AAAA (2).JPG
02e4ba174c99e5e9d63c1814_rw_1920.jpg
aba64df95da209dfb45fb815_rw_1920.jpg
28193b6d7e6e79eeac0bb36e_rw_1920.jpg
lucid-air-032.jpg
4a7d8ab1536672468cff08f2_rw_1920.jpg
BBBBB (17).JPG
f23050fcdc3c994cad8356d7_rw_1920.jpg
BLUE SKETCH thomas front 300dpi.jpg
BLUE SKETCH thomas rear 300dpi with BEAR.jpg